Szukaj
Witaj w Świecie Piękna
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


1. DEFINICJE


Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:


a. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Produktów, Usług Elektronicznych, Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Promocji pod nr tel. 665-675-811 (opłata za połączenie z Biurem Obsługi Klienta jest zgodna z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta). BOK jest czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 18.00,

b. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierająca stawkę należnego podatku VAT,

c. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania przez Klienta dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności oraz do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu Internetowego,

d. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych,

e. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

f. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

g. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego,

h. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalanie i modyfikację danych w składanym Zamówieniu, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny Produktu na zasadach określonych odrębnymi umowami lub regulaminami, wyświetlenie łącznej wartości Zamówienia (tj. sumy Ceny Produktów i kosztów dostawy Produktów), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów, zapamiętanie Produktów dodanych do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia dodania produktów do koszyka,

i. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail,

j. Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej,

k. Produkt – produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

l. Promocje – oferta sprzedaży określonych Produktów na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

m. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

n. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),

o. Sklep Internetowy – elektroniczna platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług Elektronicznych, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://przystandlapiekna.com

p. Sprzedawca - "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków Mateusz Morlak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,  NIP: 794–177–88–99, REGON: 361462324

q. Treść/Treści – wszelkie elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie Internetowym;

r. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

s. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

t. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

u. Usługodawca – "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków z siedzibą w w Mińsku Mazowieckim, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,  NIP: 794–177–88–99, REGON: 361462324

v. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

w. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),

x. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e – mail),

y. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, składane przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.

 


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego https://przystandlapiekna.com.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia Produktu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.

7. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem:
- Kontakt telefoniczny na podany w Rejestracji numer telefonu Klienta,
- Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Rejestracji konta przez Klienta.

 


3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta,
interaktywny Formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,
umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
Newsletter informujący o aktualnych Promocjach w Sklepie Internetowym.

2. Klient, który utworzył Konto, może korzystać z następujących funkcjonalności Konta:
podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki), przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży, dostęp do Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, urządzenie końcowe i system informatyczny Klienta powinny spełniać Wymogi Techniczne.

5. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

 

6. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:


a. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony;

b. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.

c. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści (np. kliknięcie w celu odczytania Treści zamieszczonej w Sklepie Internetowym) i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Klienta.

 

7. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom otrzymywania Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do Newslettera poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta. Klient zobowiązany jest do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

b. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego;

c. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f. niepodejmowania działań takich jak:
rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;
nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

8. Klient z momentem zamieszczenia jakiejkolwiek Treści w Sklepie Internetowym:

a. oświadcza, iż władny jest zamieścić daną Treść w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób,

b. oświadcza, iż dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,

c. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.

 


 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Klient może złożyć zamówienie o dowolnej wartości, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość zakupów powinna wynosić 0,01 zł.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.

 

4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

a. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego,

b. zalogować się na Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji, lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia Produktu bez Rejestracji;,

c. dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Dodaj do Koszyka” lub „Kup”,

d. wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

e. potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

5. W przypadku wyboru płatności za zamówiony Produkt za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze Produktu):

a. Klient może w ramach jednego Zamówienia zamówić dowolną ilość Produktu/Produktów łącznie

b. łączna wartość jednego Zamówienia lub kilku Zamówień (Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu) złożonych w okresie 31 dni kalendarzowych wynosi maksymalnie 1.000 zł (tysiąc złotych).

 

6. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu.

9. Po złożeniu Zamówienia Produktu, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia Produktu na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie lub w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji

10. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.5. CENY


1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

2. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT.

3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 


6. PŁATNOŚCI


1. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać:


a. kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych - Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Akceptowane karty to: VISA, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

oraz

PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

oraz

System płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000412357,  NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.


b. przelewem tradycyjnym na konto Alior Bank S.A. 24 2490 1044 0000 4200 3754 3545,


c. za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

oraz

PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

oraz

System płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000412357,  NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

 

d. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze Produktu) - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem kuriera InPost, wybranych Paczkomatów InPost oraz wybranych punktów i paczkomatów Orlen.


2. Szczegółowe informacje dotyczące formy płatności za zamówione Produkty są dostępne przy rozpoczęciu składania Zamówienia przez Klienta jak i w jego trakcie oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Płatność i Dostawa


3. Termin płatności za zamówione produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłaty (karta kredytowa, przelew tradycyjny, system płatności elektronicznych PayU S.A. oraz PayPro S.A. oraz Tpay) wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w powyższym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również w tym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.


7. DOSTAWA PRODUKTÓW


1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

a. poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedawcy ("Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków – adres realizujący odbiór Zamówień znajduje się przy wyborze dostawy w Sklepie Internetowym),

b. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę (Pocztex, InPost, DHL)

c. za pośrednictwem Orlen Paczka.

d. za pośrednictwem Paczkomatu Inpost.

2. Dostawa Produktów odbywa się  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów świata


3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.


4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.


5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.


6. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU S.A. lub PayPro S.A lub Tpay. , wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał potwierdzenie podmiotu realizującego płatność kartą kredytową o poprawności realizacji płatności Ceny Produktu powiększonej o koszt dostawy Produktu.


7. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU S.A. oraz PayPro S.A lub Tpay. , wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu została uznana na rachunku bankowym Sprzedawcy.


8. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.


9. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru zamówienia w siedzibie firmy Sprzedawcy, czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi 1-4 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.


10. Czas dostawy Zamówienia do Klienta uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.


11. Szczegółowe informacje dotyczące form dostawy Zamówienia są dostępne przy rozpoczęciu
składania Zamówienia przez Klienta jak i w jego trakcie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Dostawa i Płatność.


12. Na łączny czas dostawy Zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostarczenia Zamówienia w zależności od wyboru przez Klienta formy dostawy.


13. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.


14. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta z dostawą do siedziby firmy Sprzedawcy w terminie 14 dni od dostarczenia do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, zamówienie jest zwracane do magazynu centralnego.


15. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu do Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


16. W przypadku, gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostawie Produktu przekracza 7 dni kalendarzowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wynikającego z czasu dostawy określonego w ust. 11 powyżej. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.:Sklep Internetowy "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.


4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Sklep Internetowy "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


9. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU S.A. lub PayPro S.A. lub Tpay, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek pierwotny transakcji (ten sam numer konta bankowego, z którego Konsument dokonał zapłaty za zamówienie). W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.


10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k. zawartej w drodze aukcji publicznej,

l. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, tj.: "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków Mateusz Morlak, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


3. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uważana jest za niezawartą.


4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych i prawnych).

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczną Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.


4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, lub

b. żądać usunięcia wady Produktu, lub

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się po uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.


6. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia Ceny Produktu z powodu wady Produktu.


7. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.


8. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków Mateusz Morlak, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


9. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.


10. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres: "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


11. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.


12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.


13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.


14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków Mateusz Morlak, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


15. Klient powinien wskazać w treści reklamacji dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

a. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy_php
„Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@przystandlapiekna.com.


12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca: "Przystań Dla Piękna"- Centrum Kosmetyków Mateusz Morlak, pl. Stary Rynek 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,  pod nr  NIP: 794-177-88-99, REGON: 36146234;
www.
2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.przystandlapiekna.com, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Szanując prawa konsumentów jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138) (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).


3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.


4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.


5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce "Informacje" Polityka Prywatności


13. OBSŁUGA KLIENTA


1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz statusu Zamówień Produktów, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 08.00 – 18.00 pod numerem telefonu 665 675 811.

2. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta jest zgodny z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta.


3. W celach dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy wobec Sprzedawcy za pośrednictwem BOK, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Sprzedawcę, o czym Klient jest uprzedzony.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl